നാം നില്‍ക്കുന്ന ദൈവകൃപ (ഡോ. ഏഴംകുളം സാംകുട്ടി)

നാം നില്‍ക്കുന്ന ദൈവകൃപ (ഡോ. ഏഴംകുളം സാംകുട്ടി)

ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് വാര്‍ഷിക കണ്‍വെന്‍ഷന്‍, തിരുവല്ല 26 ജനുവരി 2013