മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം

Gospel of Mark (മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം)