ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം

Gospel of Luke (ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം)