ഐ.പി.സി.​ ഗ്രേസ്‌ സെന്റര് നിരണം കൺവെൻഷൻ

* സൗജന്യ ലൈറ്റ്ഹൌസ് ബൈബിള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍... * ബൈബിള്‍ പഠന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങള്‍..... * ഹാലേല്ലുയ്യ ദ്വൈവാരിക ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ്..... * മലയാളം ബൈബിള്‍.... * പവര്‍ വിഷന്‍ ലൈവ് ടിവി....

ഐ.പി.സി.​ ഗ്രേസ്‌ സെന്റര് നിരണം
 ചര്‍ച്ച് കൺവെൻഷൻ 2018 ( നവംബര്‍ 28 - ഡിസംബര്‍ 1) 

വെബ്സൈറ്റ് : സേറാഫ്സ്