ജോൺ അലൻ ചൗ

ജോൺ അലൻ ചൗ

സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി ആൻഡമാൻസിലേക്ക് പോയ ജോൺ അലൻ ചൗ എന്ന അമേരിക്കൻ മിഷനറി യുവാവിന്റെ മഹത്തായ ജീവിതം ലളിതമായ ഭാഷയിൽ, പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തിൽ..
വായിക്കുക, പങ്കുവയ്ക്കുക...

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.