ജോൺ അലൻ ചൗ

ജോൺ അലൻ ചൗ

സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി ആൻഡമാൻസിലേക്ക് പോയ ജോൺ അലൻ ചൗ എന്ന അമേരിക്കൻ മിഷനറി യുവാവിന്റെ മഹത്തായ ജീവിതം ലളിതമായ ഭാഷയിൽ, പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തിൽ..
വായിക്കുക, പങ്കുവയ്ക്കുക...