തോമസ്‌ സക്കറിയ


തോമസ്‌ സക്കറിയ

തോമസ്‌ സക്കറിയ ജനിച്ചത്‌ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വേളൂരിലാണ്. 18-ആം വയസ്സില്‍ രക്ഷിക്കപെട്ട ഇദേഹം, സയന്‍സ് ബിരുദത്തിനു ശേഷം 24 വര്ഷം ഇന്ത്യ എവരി ഹോം ക്രൂസെഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. പ്രധാനമായും ആളാം പ്രതി സുവിശേഷീകരണത്തിലും ഭവനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു ദൈവ വചനം പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിലുമാണ് ഇദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.