ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജനറൽ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 2019

ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജനറൽ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 2019 (ജനുവരി 9 - ജനുവരി 13)

വെബ്സൈറ്റ് : സേറാഫ്സ് , ഗുഡ്ന്യൂസ്‌ ലൈവ് .